سخنرانان

سخنرانان کلیدی و مدعو

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)

عضو هیات علمی گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه¬ها در پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)

سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)