برنامه ها

برنامه ها

برنامه های کنفرانس به تفکیک ساعت
روز 1
۱۳ آبان ۱۳۹۸
روز 2
۲۲ آبان ۱۳۹۸

سخنرانی کلیدی اول

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)
10:40-11:00

پذیرایی اول

سخنرانی کلیدی دوم

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)