مسابقه فتح پرچم CTF

۱۳ آبان ۱۳۹۸
08:00-09:30
سالن همایش دانشکده فنی

مسابقه فتح پرچم CTF