9
نوامبر

لینک ثبت نام مقالات و پر داخت الکترونیکی همایش فعال گردید.

لینک ثبت نام مقالات همایش فعال گردید. نویسندگان محترم مقالات همایش می توانند از لینک زیر وارد پنل ثبت نام شوند و پس از واریز وجه رسید پرداخت را در سامانه همایش بارگذاری نمایند.

https://erp.guilan.ac.ir/Dashboard.aspx?page=sundry&callname=sep

نظر بدهید