کارگاه های همایش پدافند الکترونیکی و دفاع سایبری

فهرست کارگاه های همایش در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ اعلام می گردد.