اعضای کمیته اجرایی کنفرانس

ردیف

نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسمت در همایشنام دانشگاه
1دکتر سید ضیاالدین میرحسینیدکتریعلوم دامیمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس کنفرانسدانشگاه گیلان
2دکتر مجید آرونددکتریشیمیمدیر پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو کارگروه همایش­های دانشگاه گیلاندانشگاه گیلان
3دکتر ملک محمد رنجبردکتریعمرانرییس دانشکده فنی و کمیته اجراییدانشگاه گیلان
4دکتر رضا ابراهیمی آتانیدکتریمهندسی برق - الکترونیکدبیر کمیته علمیدانشگاه گیلان
5دکتر اسدالله شاه بهرامیدکتریمهندسی کامپیوتردبیر کمیته اجراییدانشگاه گیلان
6دکتر غلامرضا باقرسلیمیدکتریمهندسی برقمعاون پژوهشی دانشکده فنی و عضو کمیته اجرایی و مسئول کمیته ارتباط با صنعتدانشگاه گیلان
7دکتر افشین عموزادهدکتریمعماریمسئول کمیته انتشارات و عضو کارگروه همایش­های دانشگاه گیلاندانشگاه گیلان
8دکتر حسن توکلیدکتریمهندسی برقمسئول کمیته نمایشگاه­ ها، کارگاه ­ها، مسابقه و روابط دانشجوییدانشگاه گیلان
9دکتر فرشید مهردوستدکتریریاضی کاربردیمسئول کمیته انفورماتیکدانشگاه گیلان
10رحیم باخداکارشناس ارشدمکانیکمسئول امور عمومی دانشکده فنی و عضو کمیته اجراییدانشگاه گیلان
11آرین عرب نوریکارشناس ارشدمهندسی کامپیوترمسئول دبيرخانهدانشگاه گیلان