اعضای کمیته علمی همایش

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیسمتنام دانشگاه
1غلامحسین اکباتانی فردمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد لاهیجان
2حسین مومنیمهندسی کامپیوتردانشگاه گلستان
3رضا ابراهیمی آتانیمهندسی برق - الکترونیکدبیر کمیته علمیدانشگاه گیلان
4حسن توکلیمهندسی برق - مخابراتدانشگاه گیلان
5غلامرضا باقرسلیمیمهندسی برق - مخابراتدانشگاه گیلان
6فاطمه احمدی آبکنارمهندسی کامپیوتردانشگاه پیام نور گیلان
7محسن اکبریمدیریتدانشگاه گیلان
8اسدالله شاه بهرامیمهندسی کامپیوتردبیر کمیته اجراییدانشگاه گیلان
9احمد عباسیریاضیدانشگاه گیلان
10احمد صالحیمهندسی برق - قدرتدانشگاه گیلان
11محمد حسام تدینمهندسی کامپیوترپژوهشگاه فضای مجازی
12نصور باقریمهندسی برق - الکترونیکدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
13حمید حسن پورمهندسی کامپیوتردانشگاه شاهرود
14هادی سلیمانیعلوم کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی
15مجید بیاتعلوم کامپیوتردانشگاه شاهد
16ستار میرزا کوچکیمهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایران
17محمود فضل علیمهندسی کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی
18محمود احمدیمهندسی کامپیوتردانشگاه رازی کرمانشاه
19شهرام جمالیمهندسی کامپیوتردانشگاه محقق اردبیلی
20علی جهانیانمهندسی کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی
21راهبه نیارکیمهندسی برق - الکترونیکدانشگاه گیلان
22علی پایندهمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی مالک اشتر
23غلامرضا اکبری زادهمهندسی برق - الکترونیکدانشگاه شهید چمران اهواز
24عبدالرسول میرقدریعلوم کامپیوتردانشگاه جامع امام حسین
25جلیل سیفعلی هرسینیمهندسی برق - مخابراتدانشگاه گیلان
26مجید ابن علیمهندسی برق - مخابراتدانشگاه شهرکرد
27حسین قراییمهندسی برق - مخابراتپژوهشگاه فضای مجازی
28مینا زلفی لیقوانمهندسی کامپیوتردانشگاه تبریز
29منوچهر نحویمهندسی برق - الکترونیکدانشگاه گیلان