مهلت شرکت در کنفرانس

زمان باقیمانده تا پایان امکان ثبت نام
days
1
3
9
hours
0
8
minutes
2
4
seconds
1
3

مهلت ارسال مقالات

زمان باقی مانده برای ارسال مقالات
days
7
9
hours
0
7
minutes
2
4
seconds
1
3

سخرانان کلیدی

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)

عضو هیات علمی گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه¬ها در پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)

سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

سخنرانان مدعو

برنامه کنفرانس

روز 1
۱۳ آبان ۱۳۹۸
روز 2
۲۲ آبان ۱۳۹۸

سخنرانی کلیدی اول

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)
10:40-11:00

پذیرایی اول

سخنرانی کلیدی دوم

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

حامیان دانشگاهی

سایر حامیان