مهلت شرکت در کنفرانس

زمان باقیمانده تا پایان امکان ثبت نام
days
2
2
hours
0
5
minutes
4
7
seconds
5
4

مهلت ارسال مقالات

زمان باقی مانده برای ارسال مقالات
days
-3
-9
hours
-1
-9
minutes
-1
-3
seconds
0
-6

سخرانان کلیدی

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)

عضو هیات علمی گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه¬ها در پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)

سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

سخنرانان مدعو

برنامه کنفرانس

روز 1
۱۳ آبان ۱۳۹۸
روز 2
۲۲ آبان ۱۳۹۸

سخنرانی کلیدی اول

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)
10:40-11:00

پذیرایی اول

سخنرانی کلیدی دوم

زیست بوم سایبری امن سامانه های هوشمند همراه (سخنران: دکتر حسام تدین)

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

حامیان دانشگاهی

سایر حامیان